INDSKRIVNING / VISITATION

På Helberskovgården 

HelberskovgårdenBorgere eller pårørende til eventuelle nye beboere eller børn/unge, som efterspørger en plads er altid velkommen til at søge information om Fonden Landlyst, en uforpligtende telefon samtale eller et møde om forholdene på Fonden Landlyst. Vores dør står altid åben. Det er dog vigtigt at huske at det er kommunerne, der visiterer til en plads på Fonden Landlyst.

Når forstander og pædagogisk leder modtager henvendelser fra kommuner, så vurderer de om vedkommende borger er i målgruppen og om det er en opgave, der matcher Fonden Landlyst.

Fonden Buddumhuse stiller krav om fyldestgørende materiale om borgeren og gerne et besøg hos borgeren, samtale med personale og/eller pårørende eller værger.

Hvis der er et match og ledelsen har lavet aftale med visiterende kommune, henvender ledelsen sig til den relevante afdelingskoordinator og medarbejderrepræsentant på Fonden Buddumhuse. De får relevant materiale til gennemlæsning, og de involveres i matchningen, og i den indsats, der skal ydes og ressourcer i forhold til den borger, der skal visiteres.

I de tilfælde, hvor borgeren selv er involveret i processen, inviteres vedkommende på besøg hos os. Vi lægger stor vægt på at barnet/den unge selv involveres og er medbestemmende, hvis vedkommende har evner og mulighed for det.

Hvis det er muligt, inddrages pårørende og værger i processen.

Når der er et match, og der er enighed om indflytning, meddeles det til hele personalegruppen, og der sættes gang i indslusnings-processen. Der beskrives en indsats med baggrund i det modtagne materiale og i samtaler og besøg. Hvis der kan opnås samtykke, indledes et samarbejde med afgivende skole, andre institutioner og pårørende eller værge om en god overlevering og en god indslusning.

Det team som skal arbejde med beboeren/barnet, tager over i indslusningsprocessen og indsatsen, der udpeges kontaktpersoner og teamet tager i den udstrækning det er muligt, kontakt til forældre, pårørende, nuværende lærere, pædagoger og etablerer et tæt samarbejde med disse for at sikre en tryg og god indslusning på Fonden Buddumhuse.

Forstander udarbejder kontrakt og laver aftaler om betaling mv.

Pædagogisk leder udarbejder kognitiv sagsformulering og beskriver indsats og aftaler mål med kontaktperson, sagsbehandler og beboeren.